Interpelacja z dnia 15.06.2007

Interpelacja w sprawie przygotowanie miasta do Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”

Szanowny panie Prezydencie

Najprawdopodobniej jesienią bieżącego roku mogą już ruszyć aplikacje do europejskich projektów Pt. „Kapitał Ludzki”.

Celem Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Spójności całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007 – 2013 (8,1 mld euro) zostanie przeznaczona na PO Kapitał Ludzki. W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Wyzwania te to: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:
• Zatrudnienie i integracja społeczna
• Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
• Wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy
• Dobre państwo
• Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
• Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej
• Regionalne kadry gospodarki
• Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
• Aktywizacja obszarów wiejskich

W ramach Programu 70 proc. alokowanych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie dla regionów, zaś pozostałe 30 proc. środków będzie wdrażane sektorowo przez odpowiednie resorty. W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów.

KTO BĘDZIE REALIZOWAŁ PROJEKTY W ramach PO KL projekty będą mogły realizować:
• instytucje rynku pracy,
• instytucje szkoleniowe,
• jednostki administracji rządowej i samorządowej,
• przedsiębiorcy,
• instytucje otoczenia biznesu,
• organizacje pozarządowe,
• instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
• inne podmioty.

Priorytet 9.2 będzie obejmował między innymi działania: programy rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery) – programy rozwoju oferty edukacyjnej szkół zawodowych w zakresie:

– dostosowywania kwalifikacji uczniów (jako przyszłych absolwentów) do wymogów lokalnego i regionalnego rynku pracy lub dalszego kształcenia w tym zakresie
– realizacji praktycznych form nauczania w szczególności staży i praktyk zawodowych we współpracy z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami
– włączania pracodawców w proces przygotowywania i realizacji programów dydaktycznych realizowanych w szkołach
– innych form podnoszenia jakości i zwiększania atrakcyjności kształcenia zawodowego.

W całej Małopolsce do dyspozycji będą mogły być wykorzystane bardzo duże pieniądze. Na przykład priorytet 9.2 Rozbudowa oferty i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego to 4 584 780 euro; 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego to 7 827890 euro a priorytet 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty to 8 079 638 euro.

Wszelkie aplikacje szkół czy też placówek edukacyjnych samorządowych będą mogły być realizowane poprzez przygotowanie ich przez Wydział Edukacji i przegłosowanie przez Radę Miasta. Z reguły czas zgłoszenia aplikacji jest dość krótki. Pomiędzy napisaniem projektu a aplikacją będzie się znajdował Wydział Edukacji i Rada Miasta.

Chcę wiedzieć, jakie przygotowania uczynił Wydział do obsługi Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, jakimi metodami będzie zachęcał do aktywności szkoły i co sam zamierza uczynić, aby napisane programy w odpowiednim czasie mogły być realizowane.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki - dowiedz się więcej.

Akceptuję